اتحادیه های توزیعی و خدماتی
-
مدیریت:
اتحادیه صنوف مرتبط با الکترونیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان آزادگان - ساختمان امور صنفی