اتحادیه توزیعی و خدماتی
آهن فروشان
مدیریت:
اتحادیه صنوف مرتبط با آهن فروشان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان آزادگان - خ روبروی شورای شهر