خشکشویی و لباسشویی
هدایت
مدیر: محمد جواد وجدان خواه
خشکشویی
شماره تماس:
*
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار طالقانی جنوبی - خ سیدالشهدا