شیشه و آیینه
پارس
مدیریت: محمد و رضا چوب داری
شیشه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - بین گلستان 2 و 3