آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکز کرج
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ شهید بهشتی، جنب پلی کلینیک شهید بهشتی، ک خوشنام پلاک: 25