اتحادیه های توزیعی و خدماتی
نانوایان
مدیریت:
اتحادیه نانوایان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
بلوار شهید چمران خ شهید کاظمی نرسیده به درب شمالی پارک چمران