فرش دستباف
گلها
مدیریت: محمد حاجی قاسمی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بهشتی - نبش خ فروغی