قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
آذربایجان
مدیر: محمد تقی فریادی خامنه
لوازم قنادی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م قدس (شاه عباسی) - روبروی امام زاده حسن