کابینت(سیستم آشپزخانه)
فروشگاه سفیدی
مدیر: علیرضا سفیدی
تجهیزات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - نرسیده به چ هفت تیر پلاک: 613