اتحادیه های توزیعی و خدماتی
اغذیه فروشان
مدیریت:
اتحادیه صنوف مرتبط با اغذیه فروشان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان آزادگان - جنب یوه فروشی فریدونی