گالری کاردینال
مدیریت: امین محسنی
پوشاک مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ شهید بهشتی - مقابل خ شهربانی