سیسمونی
سیسمونی نی نی مد
مدیر: محمد جواد مؤمنی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
ضلع شمالی میدان شاه عباسی