فرش ماشینی و موکت
ایران
مدیر: اصغر اعلمی
فرش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - قبل از م شهدا