فرش دستباف
ایران
مدیریت: اصغر اعلمی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - قبل از م شهدا