خشکشویی و لباسشویی
سپید
مدیر: محسن طاهری
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م شهدا - خ مظاهری - مقابل مسجد ولیعصر