آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه محمدی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ شهید بهشتی، جنب کلینیک شهید بهشتی، ک خوشنام