آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه صادقی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چهارراه طالقانی، ساختمان پزشکان ایرانیان