مبلمان و لوازم اداری
فروشگاه دنیای فلز
مدیر: محمد افشارمند
مبلمان اداری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی -اول خ امیری