مبلمان و لوازم اداری
فروشگاه دنیای فلز
مدیریت: محمد افشارمند
مبلمان اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی -اول خ امیری