بانک صادرات دانشکده
مدیریت:
بانک صادرات
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ دانشکده