خدمات مجالس
تشریفات مجالس پوریا
مدیر: محمدنبی فضلی
خدمات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا - خ مظاهری - نبش خ فیضی