-
مدیریت: علی رضا شهروئی
آرایشگاه مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ بهار، حاج قاسمی پلاک: 3