آژانس-باربری-پیک موتوری حمل و نقل
اتومبیل کرایه سادات
مدیریت: مجتبی مطهری
کرایه اتومبیل - آژانس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
فروغی نبش کوچه باقری