فروشگاه رحیمی
مدیریت: هوشنگ رحیمی
فرش و گلیم
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - بین چ شهربانی و بازار انقلاب