سیسمونی
قصر هستی
مدیر: زینب سموئی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن