نجاری-منبت کاری
منبت کاری هنر
مدیر: رضا حمزه لو
منبت کاری، نمونه زنی، نمونه های صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
لاله غربی کوچه اول پلاک: 3454678765 طبقه همکف واحد 1