مراکز و ادارات دولتی
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس ( حسابداران رسمی) - موسسه حسابداری - موسسات حسابرسی - حسابرسی - کرج - استان البرز
مدیریت: سعید درودی
حسابرسی مالی و بازرس قانونی جهت ارائه به اداره های دولتی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
کرج