آرایشگاه بانوان
زیبا
مدیریت: داودی داودی
آرایشگر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
کرج، بهمن