دفتر خدماتی و امور مشترکین
محمدی
مدیریت: مریم محمدی
طزر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
سسس کوچه -سسس پلاک: 1212 طبقه 3 واحد 3