کفاشی(تعمیرات)
تعمیرات کتونی و کفش ناصر - تعمیر کیف و کفش - کرج - میدان شاه عباسی
مدیریت: موسیوند
تعمیرات کیف و کفش