آسایشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

امیری: 32745198-32709702

منطقه 9 .

مهرویلا، خ انوشیروان شرقی،

آسایشگاه سالمندان

: نگهداری سالمند -پرستاری - مراقبت