مدیر:
طاهر منصوری
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
کرج
آدرس:
کرج، شهرک بعثت ، شهرک مهندسی زراعی، بلوار ورزش، مابین میدان ورزش و آلاله، کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری
کباب بناب منصوری