مدیر:
اصغر کاظمی
شماره تماس:
آدرس:
کرج ، 45 متری گلشهر، بین ارغوان و کتوئی زاده
کباب ترکی بلوط
کباب ترکی بلوط